Hankkeet

Työhyvinvointi osana korjuuliiketoimintaa

Puuhuollon liiketoimintamallit pelkistyvät edelleen ja toiminnan laatukriteerit kiristyvät. Muutoksen hallintaan, hyvinvoivan työyhteisön ylläpitämiseen tarvitaan ennakoivia, liiketoimintalähtöisiä toimenpiteitä. Keskeinen kysymys on koulutuksen ja työelämän saumaton yhteistyö.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2014.

Yhteyshenkilö

Arto Kariniemi
puh. 040 530 7158
arto.kariniemi[at]metsateho.fi
Metsäteho Oy

Hyvän elämän savotalla

Hyvän elämän savotalla – Työhyvinvoinnin valmennusohjelma tarjoaa valmennuspäiviä organisaation ja sen työntekijöiden hyvinvoinnin eri osa-alueiden kehittämiseen. Mahdollisimman hyvä mitattavissa oleva vaikuttavuus saadaan aikaan organisaatiokohtaisesti räätälöidyillä valmennuspaketeilla.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2014.

Yhteyshenkilö

Jarmo Perttunen
puh. 050 560 3159
jarmo.perttunen[at]tamk.fi
Tampereen Ammattikorkeakoulu

Ennakoinnilla tuottavuutta metsätöihin

Hanke kertoo kansantajuisesti millaisista osista metsäkoneyrityksen työhyvinvointi koostuu, miten sen tasoa voidaan ennakoivasti ja jälkikäteen arvioida sekä miten työhyvinvoinnin seuranta voidaan liittää yrityksen johtamisjärjestelmään.

Hanke alkoi 2013 ja päättyi 2014.

Yhteyshenkilö

Annikki Pere
puh. 050 563 9571
annikki.pere[at]tts.fi
TTS Työtehoseura

Työhyvinvointia ja tuloksia tiimityöstä

Hanke syventää tieto-taitoa metsäpalveluja tuottavien tiimien toiminnasta ja työnjaosta sekä erityisesti myyntityöstä. Tällöin tarkastellaan kahta tasoa:
1. Yksilötaso: millaista on tuloksellinen myynti ja myyjä
2. Tiimi/organisaatiotaso: millaista on tiimin toiminta, ongelmanratkaisukyvyt ja miten tiimejä nivotaan toimivaksi kokonaisuudeksi.

Hanke alkoi 2014.

Yhteyshenkilö

Pasi Pakkala
puh. 0400 780 029
pasi.pakkala[at]mamk.fi
Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Juurta jaksain

Metsillä, kuten kulttuurillakin, on monenlaisia hyvinvointimerkityksiä ihmisille. Lusto yhdistää toiminnassaan nämä molemmat. Metsäkulttuuriset näkökulmat ja ympäristön luonnon omat oppimisympäristöt luovat ainutlaatuiset puitteet museon toiminnalle Punkaharjulla, kansallismaiseman kainalossa. Hankkeessa yhdistellään elementtejä uudenlaisiksi yhteisöllisesti rakennetuiksi museopalveluiksi Luston kokoelma-, näyttely- ja museopedagogiikkaosaston toimesta.

Hanke alkoi 2014 ja jatkuu vuoteen 2016 asti.

Yhteyshenkilö

Helkamari Knaapi
puh. 050 585 4004
helkamari.knaapi[at]lusto.fi
Lusto

Hajautettujen asiantuntija-organisaatioiden toimintamallit

Metsänhoitoyhdistykset ovat menossa kohti historiansa suurinta muutosta, joten organisaation ja toimihenkilöiden selviytymistä on tuettava. Avuksi lähdettiin kehittämään toiminta- ja johtamismalleja. Kehitystyössä yhdistyivät Mikkelin ammattikorkeakoulun Metsätalouden laitoksen kokemus neuvontaorganisaatioiden valmennuksesta, Peili-valmennuksesta, kehitetyn työtyytyväisyysmittariston käyttämisestä ja haastattelujen toteuttamisesta.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2013.

Yhteyshenkilö

Pasi Pakkala
puh. 0400 780 029
pasi.pakkala[at]mamk.fi
Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Metsähoitoyhdistysväen hyvinvointi

Metsänhoitoyhdistyslain uudistaminen muuttaa yhdistysten toimintaa ja vaatii henkilöstöltä kykyä sopeutua uuteen tilanteeseen. Metsänomistajien liitot Etelä-Suomi ja Länsi-Suomi toteuttivat hankkeen henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi ja muutoksen viemiseksi läpi hallitusti. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää panostaa kaikkien työntekijöiden kuuntelemiseen ja osallistamiseen. Tavoitteena oli yksi yhteinen organisaatio, jossa on hyvä tehdä työtä metsänomistajien hyväksi.

Hanke alkoi vuonna 2013 ja päättyi 2014.

Yhteyshenkilö

Marko Mäki-Hakola
Puh. 040 5026810
marko.maki-hakola[at]mtk.fi
MTK

Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuus

Stora Enso Metsä aloitti vuonna 2010 henkilöstön hyvinvointimatkan osana Rethink-muutosprosessia. Hyvinvointiohjelman tavoitteena on pitää työpaikan ihmiset hyvässä kunnossa, saavuttaa riittävä terveyskunnon taso, välttää ylipainoa sekä elää energistä ja vireää arkea.

Hyvinvointipalveluiden perustana on Kehon Ikä -kuntokartoitus. Vuoden 2013 uusintakartoituksen perusteella 64 % henkilöstöstä on tehnyt elämäntapamuutoksen ja koko henkilöstön terveyskunto kehoniällä arvioituna on parantunut seurantajakson aikana lähes yhdellä vuodella.

Hanke alkoi 2013 ja päättyi keväällä 2014.

Yhteyshenkilö

Sami Honkanen
puh. 040 835 0695
sami.honkanen[at]storaenso.com
Stora Enso

Työympäristöriskien hallinta tienvarsihaketuksessa

Työturvallisuusriskit on otettava paremmin huomioon metsätähteiden haketuksessa. Tutkimuksemme osoitti hakkuutähteiden sisältämät mikrobit työterveysriskiksi. Homesienet, bakteerit ja niiden endotoksiinit leviävät ilmaan ja ohjaamoihin haketuksen aikana. Suojautumista mikrobeja sisältävältä pölyltä tulee parantaa, koska tutkimuksessa toteutetun kyselyn mukaan hengitysteitä ärsyttävät pölyt ja homeen hajut koettiin suureksi haitaksi haketustyössä.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2013.

Yhteyshenkilö

Sirpa Laitinen
puh. 046 851 1911
sirpa.laitinen[at]ttl.fi
Työterveyslaitos

Oikeita toimenpiteitä oikeaan aikaan

UPM Silvesta käynnisti pitkäjänteisen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen osana UPM:n Työturvallisuuden ryhtiliikettä. Hanke on edennyt tilannekartoituksesta ja esimiesten valmentamisesta koko henkilöstön työkyvyn tukemiseen. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioitiin seurantakartoituksella. Lisäksi osaa kohderyhmästä seurattiin hyvinvointianalyysillä sekä valtimoiän ja elimistön stressitilan mittaamisella. Tähän mennessä metsureiden valtimoikä on nuorentunut 4 vuodella ja muutenkin kaiken kaikkiaan ohjelman tulokset ovat olleet hyvin kannustavia.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2014.

Yhteyshenkilö

Jukka Koivumäki
puh. 040 717 0085
jukka.koivumaki[at]upm.com
UPM Silvesta Oy

Yrittäjät ja Metsä Forestin palvelukonsepti

Työhyvinvoinnilla on itseisarvo henkilöstölle ja samalla taloudellinen arvo yritykselle. Miten muuttaa työhyvinvointi suorituskyvyksi ja rahaksi? Niin suuressa – kuin pk-yrityksessä? Metsä Forest on mukana luomassa yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeistusta. Niiden avulla yritykset voivat ylläpitää sekä edistää suorituskykyä ja henkilöstönsä työhyvinvointia toiminta- ja kilpailuympäristön muuttuessa. Toimintamallissa keskitytään palveluosaamiseen puunhankintaketjussa, tuloksellisen toiminnan ylläpitämiseen, ennakoivaan työhyvinvoinnin systemaattiseen edistämiseen ja työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön hyödyntämiseen.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2014.

Yhteyshenkilö

Maikki Kropsu
puh. 050 535 5781
maikki.kropsu[at]metsagroup.com
Metsä Group

Suomen metsäkeskus muutoksessa

Metsäkeskus muutoksessa hankkeen ydinajatus oli – työhyvinvointi syntyy toimivista proses-seista. Ensimmäiseksi tuettiin työn yhteistä kehittämistä: kahdessa rinnakkaisessa Muutospaja-prosessissa luotiin työkaluja työn sujuvuuden edistämiseen. Menetelmänä käytettiin Työter-veyslaitoksen kehittämää Muutospaja-työskentelyä. Toisessa vaiheessa hyödynnettiin pajoissa kehitettyjä työkaluja ja saatuja tuloksia metsäkeskuksen arjessa sekä seurattiin niiden vaiku-tuksia toimintaan.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2014.

Yhteyshenkilö

Tuula Jusko
puh. 040 730 6978
tuula.jusko[at]metsakeskus.fi
Suomen metsäkeskus

Työterveyshuolto metsäalalla

Maa- ja metsätaloudessa työterveyshuolto on järjestetty harvemmin kuin keskimäärin muilla toimialoilla. Työterveyshuollon kattavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi tarvittiin työterveyshuoltopalveluiden kehittämistä juuri tälle toimialalle sopiviksi. Tällöin ne palvelisivat paremmin alan yrityksiä, työntekijöitä ja työn ominaispiirteitä. Kaikki lähti liikkeelle yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyön ja molempien osapuolten tietämyksen lisäämisestä.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi keväällä 2013.

Yhteyshenkilö

Mika Nyberg
puh. 040 557 5640
mika.nyberg[at]ttl.fi
Työterveyslaitos