Ennakoinnilla tuottavuutta metsätöihin

Hanke kertoo kansantajuisesti millaisista osista metsäkoneyrityksen työhyvinvointi koostuu, miten sen tasoa voidaan ennakoivasti ja jälkikäteen arvioida sekä miten työhyvinvoinnin seuranta voidaan liittää yrityksen johtamisjärjestelmään.

Hanke alkoi 2013 ja päättyi 2014.

Tavoite

Työhyvinvoinnin toimintatapoja kehittämällä luodaan metsäkoneyrityksen henkilöjohtamiseen toimintamalli. Yrittäjän tulisi tunnistaa riskit työympäristössä. Tämän lisäksi yrittäjän tulee koettaa vaikuttaa työympäristöön niin, etteivät riskit toteudu pitkinä sairaspoissaoloina, tehottomana toimintana tai työvoiman nopeana vaihtuvuutena. Hankkeessa kootulla aineistolla laaditaan metsäkoneyrityksille toimintatapa ja työhyvinvoinnin yksilöjohtamisen malli, joka muodostuu osaksi päivittäisjohtamista: tavoitteiden asettamista ja seurantaa, työohjeita ja työhön perehdyttämistä sekä osaamisen ja hyvinvoinnin edistämistä.

Toteutus

Hanke toteutettiin osana Metsähyvinvoinnin kehittämisohjelmaa Metsämiesten Säätiön rahoituksen tukemana ja TTS Työtehoseuran, Työterveyslaitoksen ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion yhteistyönä.

Aluksi tehtiin teemahaastattelut kolmelle metsäkoneyritykselle sekä kolme erillistä kyselyä metsäkoneyrittäjille ja -työntekijöille. Haastatteluilla ja kyselyillä on saatu peruskuva metsäkoneyrittäjän työhyvinvoinnin nykytilan toimintatavoista, välineistä, haasteista ja mahdollisuuksista.

Työhyvinvoinnin johtaminen edellyttää, että metsäkoneyrittäjällä, kuin myös yleisemmin metsäalalla, on tietoa siitä mistä työhyvinvointi alalla koostuu – tietoa työhyvinvoinnin tasosta ja syy-seuraussuhteista. Hankkeessa teemme materiaalia, jota yrittäjä voi käyttää työntekijöiden perehdyttämiseen ja oppilaitokset kouluttamiseen. Työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen tueksi tehdään helppokäyttöinen työkalu, johon kootaan kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kannalta olennaiset ennakoivat ja reagoivat mittarit.

Tulos

Tuloksena kehittettiin esimerkiksi mittaamistyökalu.