Yrittäjät ja Metsä Forestin palvelukonsepti

Työhyvinvoinnilla on itseisarvo henkilöstölle ja samalla taloudellinen arvo yritykselle. Miten muuttaa työhyvinvointi suorituskyvyksi ja rahaksi? Niin suuressa – kuin pk-yrityksessä? Metsä Forest on mukana luomassa yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeistusta. Niiden avulla yritykset voivat ylläpitää sekä edistää suorituskykyä ja henkilöstönsä työhyvinvointia toiminta- ja kilpailuympäristön muuttuessa. Toimintamallissa keskitytään palveluosaamiseen puunhankintaketjussa, tuloksellisen toiminnan ylläpitämiseen, ennakoivaan työhyvinvoinnin systemaattiseen edistämiseen ja työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön hyödyntämiseen.

Hanke alkoi 2012 ja päättyi 2014.

Tavoite

Selvittää ja tunnistaa puunkorjuun palvelukonseptin muutoksen merkitys yritysten toiminnalle. Samalla haluttiin tehdä näkyväksi yhteys muutoksen ja työhyvinvoinnin toteutumisen välillä kone- ja kuljetusyrittäjien, yrittäjien henkilöstön sekä Metsä Forestin korjuu- ja kuljetustoimihenkilöiden työssä. Lisäksi kartoitettiin yritysten työhyvinvoinnin tilaa ja sen merkitystä yrityksen menestys- ja kilpailutekijänä sekä yrittäjien työterveyshuollon nykyistä toimintaa, palvelujen sisältöä ja yritysten tarpeita. Tämän ohella selvitettiin vielä työhyvinvoinnin toteutumista ja yritysten suorituskykyä tukevia puunkorjuun palveluketjun sujuvan yhteistyön kehittämistarpeita. Työterveyshuollon toteuttamisen tavoitteena puolestaan oli: kehittää yrittäjien käyttöön ohjeellinen yleistettävä, toimiva, kustannustehokas, ennakoiva ja yrittäjien tarpeisiin perustuva työterveyshuollon toimintamalli sekä perustella työterveyshuolto yrityksen investointina.

Toteutus

Hanke toteutettiin osana Metsähyvinvoinnin kehittämisohjelmaa Metsämiesten Säätiön rahoituksen tukemana ja alkukartoitukset yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli -hanke toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Esitiedot ja hankkeen tausta
Näkemys siitä miten yrityksen toimintaympäristö kehittyy: miten metsätoimiala (puunhankintaketju), yrityksen toimintaympäristö ja yrityksen oma toiminta kehittyy sekä mitkä ovat yrityksen tavoitteet.
Ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin yhtenäinen näkemys puunkorjuu toimialan muutoksen suunnasta sekä metsäteollisuuden toimintaympäristön muutoksesta ja kehittymisestä. Tätä taustaa vasten asetettiin puunkorjuun toimialan ja yritysten strategiset tavoitteet, jotka määrittävät suorituskykyyn vaikuttavat työhyvinvoinnin täsmätoimenpiteet.

2. Analyysivaihe
Yrityksen ydinresurssien tunnistaminen ja kuvaaminen: mikä yrityksessä mahdollistaa onnistumisen ja on merkityksellistä vahvan suorituskyvyn kannalta.
Vuoden 2012 aikana kuvattiin puunkorjuun palvelukonseptin muutos sekä tunnistettiin epäselvät tehtäväkokonaisuudet ja puunkorjuuketjun suorituskyky. Analyysi toteutettiin Työterveyslaitoksen kysely- ja haastattelututkimuksen aineiston perusteella. Tutkimusaineiston perusteella määritettiin myös yrittäjien ja henkilöstön koettu työkyky, työhyvinvoinnin kokemus, työterveyshuollon toteutuminen ja yrittäjien näkemykset työhyvinvoinnin edistämisen merkityksestä yritykselle.

3. Toimenpiteet
Määritetään täsmätoimenpiteet, joilla yritys pystyy vastaamaan käytettävissä olevilla resursseilla kilpailuympäristön haasteisiin ja vaatimuksiin. Toimintatapojen täsmäuudistaminen.
Vuosina 2013-2014 toteutettiin yhdeksän alueellista yrittäjäpäivää koko Suomen alueella: Rovaniemi, Mikkeli, Jyväskylä, Sastamala, Vaasa, Oulu, Kuopio, Seinäjoki ja Salo.
Päivien teemoina olivat: työhyvinvointi yrityksen investointina, menestyvä yritys, työturvallisuus, yrittäjien tarpeista lähtevä ennakoiva työterveyshuolto sekä Metsä Forestin asiakaslähtöinen toimintamalli. Näiden teemojen sisällä kuvattiin käytännön toimenpiteet, joilla yrittäjä voi vahvistaa yrityksensä suorituskykyä.

Tulos

Käytännöllisenä tuloksena tuotettiin yhdeksän alueellista yrittäjäpäivää, joissa hanke tavoitti n. 500 yrittäjää. Päivillä konkretisoitiin yhteistyössä yrittäjien ja Metsä Forestin metsäasiantuntijoiden kanssa puunkorjuun palvelukonseptin muutoksen merkitys ja sen yhteys yrityksen suorituskykyä ylläpitäviin tekijöihin. Suorituskykyä määrittävät muun muassa: toiminnan tehokkuus, yrityksen kyky täyttää asiakkaiden odotukset ja tarpeet, kannattavuus, tuottavuus, työolosuhteiden laatu (motivaatio ja ihmisten tyytyväisyys), työhyvinvointi, osaaminen ja kyky uudistaa yrityksen toimintatapoja.

Työhyvinvointia ei ole yrityksen toiminnan tavoitteista irrallaan oleva joukko toimenpiteitä. Työhyvinvointi on yrityksen tarpeisiin perustuva kohdennettu investointi sekä yksi menestyvän ja suorituskykyisen yrityksen ydinresurssi. Yrittäjäpäivillä ohjattiin yrittäjiä oman yrityksen tarpeista lähtevän, kustannustehokkaan ja ennakoivan työterveyshuollon hankintaan. Lisäksi päivillä määritettiin käytännön keinot, joihin yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Hanke tuottaa kirjallisen ohjeistuksen yrittäjille työhyvinvoinnin kustannustehokkaaksi toteuttamiseksi ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi toimintaympäristön muutoksessa.