Juurta jaksain

Metsillä, kuten kulttuurillakin, on monenlaisia hyvinvointimerkityksiä ihmisille. Lusto yhdistää toiminnassaan nämä molemmat. Metsäkulttuuriset näkökulmat ja ympäristön luonnon omat oppimisympäristöt luovat ainutlaatuiset puitteet museon toiminnalle Punkaharjulla, kansallismaiseman kainalossa. Hankkeessa yhdistellään elementtejä uudenlaisiksi yhteisöllisesti rakennetuiksi museopalveluiksi Luston kokoelma-, näyttely- ja museopedagogiikkaosaston toimesta.

 Hanke alkoi 2014 ja päättyi vuonna 2016.

Tavoite

Hahmottaa metsiä, kulttuuria ja hyvinvointia yhdistäviä asioita. Työvälineinä käytetään metsäalan työhyvinvointia edistävien museopalveluiden suunnittelua, kehittämistä sekä toteuttamista yhdessä sidosryhmien ja muiden intressitahojen kanssa. Tavoitteena on luoda uusia palvelutuotteita, joita alan toimijat ym. voivat käyttää jatkossa hyvinvointinsa kehittämisessä. Kyseessä on erityisesti metsäammattilaisille ja metsänomistajille suunnattu hanke. Metsäammattilaisina huomioidaan niin opiskelijat, työikäiset kuin alalta eläköityneetkin.

Toteutus

Hanke toteutetaan osana Metsähyvinvoinnin kehittämisohjelmaa Metsämiesten Säätiön   rahoituksen tukemana.

Palvelutuotteiden suunnittelussa hyödynnetään erilaisia metsäkulttuuriin liittyviä aihepiirejä ja Luston kokoelmia (filmiaineistot, esineet ja valokuvat). Käytännössä metsäammattilaisista (entiset, nykyiset ja opiskelijat) koostuvien ryhmien kanssa käydään läpi eräänlainen metsäkulttuuriin ja omaan tai työyhteisön historiaan liittyvä oppimispolku. Tässä prosessissa tullaan käyttämään perinteisten museovierailujen lisäksi erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäviä museopedagogisia keinoja: esimerkiksi keskustelu- ja muisteluhetket, erilaiset toiminnalliset osuudet, vierailut, retket ja luennot. Näin saadaan lisättyä toimintoihin mukaan osallistuvien hyvinvointia ja hyödynnettyä Luston toimintaa sekä kokoelmia modernilla tavalla.

Palvelutuotteiden kehityskohteiksi valittiin seuraavat museotoiminnan osa-alueet:

  1. Savottahenkinen työpaja (metsäkulttuuritaitorata) yrityksissä tapahtuvan työhyvinvointitoiminnan tueksi (2014).
  2. Kerro ja dokumentoi -projekti, joka räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Projekti tarjoaa mahdollisuuden oman tai alalla tehtävän työn ja sen merkityksen pohtimiseen nykydokumentoinnin keinoin tai muilla tallennustavoilla. Toteutetaan osin asiakasorganisaatioissa (2015).
  3. Minun metsämuseoni -konsepti, jossa hyödynnetään Lustossa käyntiä ja Kantapuu-materiaalia. Konseptin yhteydessä toteutetaan omista tarinoista ja muistoista koostuva ”oma sähköinen metsämuseo” (2016).
  4. Yhteisölliset näyttelyt (2015 – 2016).

Tulos

Juurta jaksain – Luston uudet museopalvelut metsäalan työhyvinvoinnin edistäjinä -hankkeessa hahmotettiin metsien, kulttuurin ja hyvinvoinnin kenttää suunnittelemalla, kehittämällä ja toteuttamalla metsäalan työhyvinvointia edistäviä museopalveluita. Luston kokoelma-, näyttely- ja museopedagogiikkatoiminnan yhteistyönä syntyi neljä metsäalan toimijoille suunnattua työhyvinvointipakettia, jotka ovat nyt varattavissa ja hyödynnettävissä. Hanke toteutettiin Metsämiesten säätiön rahoituksella.

Työn kartta ja kompassi

Työn kartta ja kompassi on metsäalalle suunnattu, metsämuseon erityisosaamisalueeseen perustuva hyvinvointipalvelu. Palvelun avulla muistellaan omaa uraa ja koettua työelämää ja jaetaan ohjatusti yhteisiä kokemuksia ryhmässä. Tavoitteena on oma- ja ryhmäkohtaisen ymmärryksen ja oivallusten tuottaminen omasta ammatista, työelämästä, työn muutoksista, (elämänkokemuksista) ja niiden viitekehyksestä.

Katso tuotekortti ja lue lisää (pdf)

Minä metsässä -metsäsuhdetyöpaja

Minä metsässä -metsäsuhdetyöpajassa metsäalalla työskentelevät pohtivat pieninä (tuttuina) ryhminä omaa metsäsuhdettaan niin henkilökohtaisesti, omassa työssään kuin oman alansa kautta. Tavoitteena on tulla tietoisemmaksi metsän merkityksistä itselle sekä laajemmin omalle alalle, suomalaiselle yhteiskunnalle ja kulttuurille. Palvelu tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden lähestyä omaa alaa ja työtä, mutta myös normaalista arkityöstä poikkeavaa tekemistä.

Katso tuotekortti ja lue lisää (pdf)

Metsän kauneus

Rannalta tältä palasen/maat’ ihanaista isien/sa näet, nuorukainen, sanaili J. L. Runeberg runossaan Heinäkuun 5. päivä. Punkaharju on maamme kauneimpia kansallismaisemia, johon tutustumme raikkaassa männyntuoksuisessa ilmassa kiireettömästi harjualueen poluilla ja teillä liikkuen.

Katso tuotekortti ja lue lisää (pdf)

Metsän peitto

Metsänpeitto on metsäalan opiskelijoille, ammattilaisille ja eläkeläisille suunnattu hyvinvointipalvelupaketti. Paketissa tutustutaan Luston näyttelyiden johdattelemana omaan kokemus- ja arvomaailmaan. Ajatuksena on löytää uudelleen ja oivaltaa omat sisäiset merkitykset ja ilonaiheet suhteessa metsään Tarkoitus on myös tutkailla omia vaiheita alalla ja löytää niistä yhtymäkohtia laajempiin kokonaisuuksiin ja valtakunnalliseen metsähistoriaan.

Katso tuotekortti ja lue lisää (pdf)