Työhyvinvointia ja tuottavuutta metsäenergia-alan pk-yrityksille

Onni tulee puun takaaMetropolia Ammattikorkeakoulu ja TTS Työtehoseura ovat käynnistäneet uuden ESR (Euroopan sosiaalirahasto) -hankkeen ’Onni tulee puun takaa – hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle’. Hankkeessa kehitetään Uudenmaan alueen metsä-energia-alan pk-yritysten työhyvinvointia ja tuottavuutta. Mukaan pääsee 5 uusmaalaista metsäenergia-alan pk-yritystä.

Kehittämisprojektiin osallistuminen on pk-yritykselle maksutonta, mutta edellyttää johdon sitoutumista ja työaikaresurssia henkilöstöltä. Kehittämisprosessi kestää yrityksessä 2-3 kuukautta. Ensimmäinen yritysprosessi aloitetaan vielä tämän vuoden 2015 aikana, seuraavat vuoden 2016 alusta. Yritysten rekrytointi on käynnissä nyt!

ESR Onni tulee puun takaa – hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle -hankkeen päämääränä on Uudenmaan alueen metsäenergia- sekä sosiaali- ja terveysalojen pk-yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin parantuminen ja yritysten tuottavuuden lisääntyminen. Lisäksi päämääränä on näissä yrityksissä työskentelevien yli 54-vuotiaiden työntekijöiden työurien pidentäminen.

Hankkeen työpaketti 1

Hankkeessa toteutetaan ja kuvataan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden vahvistamisen prosessi kymmenessä (10) metsäenergia- ja sote-alalla toimivassa pk-yrityksessä (hankkeen työpaketti 1). Yrityksen tulee toimia Uudenmaan alueella ja yrityksen henkilöstön määrä tulee olla alle 250 henkilöä. Metsäenergia-alalla yritys toimii osana energiapuun hankintaketjua.

Pk-yrityksessä tehtävän kehittämisprosessin kantavana periaatteena on, että työhyvinvointia kehittämällä vaikutetaan myös tuottavuuteen ja tuottavuutta kehittämällä vaikutetaan työhyvinvointiin. Toisena tärkeänä periaatteena on, että yrityksen henkilöstö osallistuu vahvasti sekä kuormitus- että voimavaratekijöiden ja työn tutkimisen kohteiden määrittelyyn sekä kehittämisen kohteiden ja ratkaisukeinojen valintaan. Näin tuetaan sekä uudenlaisten innovatiivisten ratkaisujen löytymistä että henkilöstön osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta.

Tavoitteena on, että pk-yrityksen henkilöstö, yritykseen muodostettava kehittämisryhmä sekä hankkeen asiantuntijat tunnistavat ja nimeävät yhteistoiminnallisesti kehittämisen kohteet ja määrittelevät niihin ratkaisuja, konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja visioivat yrityksen tulevaisuutta. Pk-yritykseen muodostettavat kehittämisryhmät huolehtivat sovittujen kehittämistoimenpiteiden konkreettisesta toteuttamisesta ja käytäntöön viemisestä. Metropolia Ammattikorkeakoulun ja TTS Työtehoseuran asiantuntijat toimivat työn ja työhyvinvoinnin tutkijoina ja kehittämisprosessin tukena. Yrityksen johdon sitoutuminen prosessiin on hyvin tärkeää.

Hankkeen työpaketti 2

Työpaketissa 2 hankkeessa mukana olevat metsä- ja sote-alan yritykset ”törmäytetään” osana kehittämisprosessia. ”Törmäytyksiä” järjestetään myös laajemmin metsä- ja sote-alojen yrittäjille, yrityksille, työnantaja-, työntekijä- sekä yrittäjäjärjestöjen edustajille, henkilöstön ja työelämän kehittäjille, tutkijoille ja työterveyshuollon edustajille.

Tavoitteena ”törmäytyksissä” on etsiä yhdessä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamisen keinoja sekä yhteisiä voimavara- ja kuormitustekijöitä, jakaa hyviä kokemuksia ja vertaistyöskennellä eri alojen toimijoiden kesken.

Erityisesti etsitään ratkaisuja yli 54-vuotiaiden työuran jatkamiseksi metsä- ja sote-alalla. Kahden toisistaan poikkeavan ja sukupuolittuneen toimialan yhteentörmäyttämisen ja vertailun avulla etsitään myös uusia ratkaisuja ja innovaatioita työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi pk-yrityksissä.

Hankkeen työpaketti 3

Hankkeen työpaketissa 3 kuvataan ja mallinnetaan yrityskohtaiset työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisprosessit ja levitetään valtakunnallisesti hyviä käytäntöjä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi. Toimintatavan mallinnus tehdään eri alojen ja toteutettujen työyhteisöjen kehittämisprosessien (työpaketti 1) arvioinnin, vertailun, yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien kuvaamisen kautta (työpaketit 2 ja 3).

Erityisesti tehdään näkyväksi voimavara- ja kuormitustekijöitä, voimavaraistamisen ja työn tuottavuuden parantamisen keinoja sekä keinoja yli 54-vuotiaiden työssä jatkamisen tueksi.

Yhteistyö ja toiminta-aika

Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä TTS Työtehoseuran kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii myös Työturvallisuuskeskus TTK.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke. Hanke toteuttaa ESR Toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus.

Hankkeen toiminta-aika on: 1.9.2015 – 30.6.2017.

Kiinnostuitko?

Toteutamme työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisen prosessit metsäenergia- ja sote-alan pk-yrityksissä loppusyksystä 2015 alkaen ja vuoden 2016 aikana. Prosessi on pk-yritykselle maksuton, mutta edellyttää yritykseltä työpanosta ja johdolta sitoutumista kehittämishankkeen toteuttamiseen. Prosessi kestää 2-3 kuukautta yrityksen koosta riippuen.

ESR Onni tulee puun takaa -hankkeen esittely (pdf, sama esittely SlideSharessa alla)


Esr onni esittely 13.10.2015
from Anu Ipatti

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Irene Gröhn
p. 040 159 7481
Sähköposti: [email protected]

www.metropolia.fi/onni

Vipuvoimaa EUEU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb

TTS       Ely-keskus

Metropolia