Matkalla tulevaisuuteen: Työn ja johtamisen muutos

Työpaikoilla, yhteiskunnassa ja talouselämässä hyvinvointi pohjautuu onnistuneeseen työhön. Hyvinvoiva ja motivoitunut toimija on avain tuottavaan ja innovatiiviseen työskentelyyn ja kilpailukyvyn vahvistumiseen.

Kaikilla aloilla suomalaisessa työelämässä on meneillään murros, jonka mittaluokan ajatellaan olevan teollista vallankumousta vastaava. Globaalit markkinat, talouden painopisteiden siirtymät, digitalisaatio, sosiotekninen murros ja teknologian kehitys vaikuttavat kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa.

Meneillaan oleva murros kyseenalaistaa monet vakiintuneina pidetyt työympäristön ja työskentelyn elementit: työaika ja -paikka, osaaminen ja identiteetti, suhteet kollegoihin ja työnantajaan, asiakkaan tarpeet sekä tuotteet ja palvelut. Muuttuvan työn maailman monimuotoisuuden, uusien toimintamallien ja kompleksisuuden hahmottaminen ja niiden valjastaminen mahdollisuuksiksi ovat avainasemassa.

Tuotannon, logistiikan, asiakastyön ja toiminnan ohjauksen muodot muuttuvat. Työ hajautuu, muuttuu osittain monimuotoisemmaksi ja kokonaisuus on hankalammin hahmotettaa verkostoa. Työ on yhä enemmän ajattelutyötä, verkostojen hoitoa ja osin kasvotonta vuorovaikutusta. Työntekijän on entistä enemmän osattava ohjata työntekoa itse, ja työpaikan on opittava uudella tavalla tukemaan osaamista, työyhteisöjä, verkostoja, esimiestyötä ja teknologian käyttöä.

Työssä asioiden ja verkostojen tilannesidonnaisuus, yhteis- ja seurannaisvaikutukset ja erilaiset kytkökset vaativat nopeaa ja valtuutettua päätöksentekoa, motivoituneita tekijöitä ja hyvää, uudenlaista taustatukea. Uusien teknologioiden käyttöönotot ja uuden tiedon kiihtyvä tarjonta sekä työn, työpaikkojen ja muun elämän rajojen liudentuminen muuttavat tapaa tehdä työtä, hakea tukea ja toimia osana työyhteisöjä ja työnantajana.

Työn tekemisen ja johtamisen osaaminen vaatii tietoista kehittämistä ja myös tietoista täysin uuteen laajentamista. Jokaisen työn ääressä on löydettävä omaa työtä parhaiten tukevat toimintamallit ja tavat löytää into ja yhteinen motivaatio työn tekemiseen. Omien verkostojen ja oman alan yhteistyö ja toisiinsa peilaaminen tuottaa kuitenkin paljon apua etsintään, menestys rakennetaan yhdessä.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Marja Viluksela
Työterveyslaitos
[email protected], 044-7201762

Lue Marja Vilukselan pidempi teksti aiheesta:
Matkalla tulevaisuuteen: Työn ja johtamisen muutos