Työhyvinvoinnin johtaminen ja menestyvä yritys

Metsätoimialan rakennemuutos ja työelämän muutos yleisesti tuovat haasteita ja samalla myös mahdollisuuksia työhyvinvoinnin, työorganisaatioiden ja toimintakäytäntöjen uudistamiseen sekä kehittämiseen. Työhyvinvointi on perustellusti työn kovaa ydintä ja yrityksen menestystekijä sekä investointi yrityksen inhimillisiin voimavaroihin.

Työorganisaatioiden menestys tuleekin nähdä taloudellisen menestyksen ja työhyvinvoinnin kokonaisuutena, vaikka työhyvinvoinnilla on samalla myös itseisarvo. Siksi on tärkeää, että yrityksen inhimillisiä voimavaroja lisäävät toimenpiteet perustuvat yrityksessä tunnistettuihin tarpeisiin ja toimintaympäristön kehityksen ja muuttuvien vaatimusten ennakointiin.

Metsätoimialalla mm. digitalisaatiokehitys on todellisuutta ja ehkä merkittävämpää kuin monilla muilla toimialoilla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että työn organisointimuodot ja sisällöt ovat muuttuneet puunkorjuun ja -jalostuksen työtehtävissä, ja osaamisvaatimukset ovat kasvaneet.

Strateginen työhyvinvointi ja tuottavuus

Strateginen työhyvinvointi tarkoittaa ennakoivia, täsmällisesti määritettyjä ja organisaation toiminta- ja henkilöstöstrategiasta johdettuja toimenpiteitä, joilla vaikutetaan organisaation tavoitteiden toteutumiseen. Organisaatio on menestyvä, kun se tekee hyvää tulosta ja on kilpailukykyinen, ja työhyvinvointi on pitkäkestoisesti hyvällä tasolla.

Yrityksen vahva sisäinen luottamuspääoma, avoimuus ja vastavuoroisuuden ilmapiiri ovat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden avaimia ja hyvän työpaikan tunnusmerkkejä. Hyvin toimiva organisaatio pystyy selviytymään joustavasti toimintaympäristön muutosvaatimuksista säilyttäen samalla kannattavuutensa ja kyvyn ylläpitää työhyvinvointia tukevaa työympäristöä.

Luottamuspääoma ja uusien asioiden oppiminen kannustavat tulokselliseen toimintaan, tukevat tuottavuutta, lisäävät joustavuutta ja vahvistavat henkilöstön työn tavoitesuuntautuneisuutta. Tuottavuutta lisäävät sekä tekniset kehitystoimet että se, miten strategisen työhyvinvoinnin täsmätoimet tukevat yrityksen tavoitteita.

Hannu Pursio

Työhyvinvoinnin johtamisen kolme ennakoivaa täsmäaskelta

Työhyvinvoinnin toteutuksen sisältö tulee perustua sekä henkilöstön että yrityksen tunnistettuihin tarpeisiin, mitattuihin tosiasioihin ja yrityksen strategiaan. Toimenpiteiden tulee olla käytännönläheisiä ja kustannustehokkaita, ja vaikuttavuutta pitää voida mitata.

1. Tunnistetaan yrityksen kilpailu- ja toimintaympäristön muutoskehitys.
Tunnistetaan miten organisaation toimintaympäristö kehittyy ja muuttuu. Miten yrityksen oma toiminta kehittyy? Kuvataan yrityksen strategia ja tavoitteet.

2. Tunnistetaan yrityksen inhimilliset ja teknologiset ydinresurssit.
Henkilöstön osaaminen, työkyky, motivaatio, tarpeet, työhyvinvoinnin riskit, työyhteisön innovatiivisuus, sosiaalinen pääoma, teknologia, yrityksen suorituskyky jne. Mitä ovat organisaatiokulttuuri ja onnistumisen mahdollistajat?

3. Määritetään ja toteutetaan ennakoivat täsmätoimenpiteet.
Määritetään ennakoivat ja mitattavat täsmätoimenpiteet, niin, että ne pystytään toteuttamaan käytettävissä olevilla resursseilla. Mitä ovat yrityksen asettamat tavoitteet? Luodaan edellytykset omassa työssä kehittymiseen. Uudistetaan toimintatapoja! Työssä selviytymistä edistetään työpaikkatasolla esimerkiksi varhaisen tuen ennakoivilla täsmätoimilla, kun varaudutaan työn tuleviin muutoksiin ja vaatimuksiin.

Kirjoittaja:

Hannu Pursio
HRM-Työhyvinvointipalvelut